W związku z nową inwestycją informujemy o wsparciu jej realizacji ze środków Unii Europejskiej.

Bialuty - tablica a6 - 2020

Planowanym celem operacji jest: PODNIESIENIE JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRODUKCJI ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO POPRZEZ MODERNIZACJĘ ZAKŁADU ORAZ ZAKUP NOWOCZESNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA I PRZYGOTOWYWANIA DO SPRZEDAŻY OWOCÓW I WARZYW PRZEZ BIAŁUTY SP. Z O.O.

Realizacja operacji uzbroi przedsiębiorstwo w nowoczesne maszyny i urządzenia, które pozwolą na zwiększenie jakości oferowanych produktów oraz wielkości produkcji, a także zmodernizuje zakład co pozytywnie wpłynie ochronę środowiska naturalnego i bezpieczeństwo produkcji oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Realizacja operacji umocni Przedsiębiorstwo na pozycji znanego producenta koncentratów owocowych oraz ziemniaków nie tylko w regionie, w Polsce ale też na rynku Unii Europejskiej oraz zdecydowanie podniesie jego konkurencyjność ze względu na możliwość zaoferowania bardzo wysokiej jakości produktów (koncentraty owocowe) oraz w szerszej gamie dostaw (ziemniaki). Oferowanie na wymagającym rynku większej ilości produktów o najwyższej jakości przełoży się wprost na wzrost przychodów Spółki. Powyższe jest zgodnie z celem szczegółowym operacji, tj. poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej.

Operacja jest zgodna z celami przekrojowymi PROW 2014-2020, tj.:

Zadanie: Zakup dodatkowych maszyn i urządzeń usprawniających istniejącą linię do mycia i konfekcjonowania warzyw – wprowadza nowy proces w skali całego przedsiębiorstwa poprzez zmianę w stosowanych przez przedsiębiorstwo metodach wytwarzania. Nowe innowacyjne maszyny (sortownik optyczny, pionowa maszyna pakująca) powodują zmiany w organizacji produkcji.

Zadanie: Zakup i instalacja systemu filtracji i pasteryzacji koncentratu w tym filtr ACB – to zadanie wchodzące w skład operacji, które związane są z wprowadzeniem nowych technologii w skali całego przedsiębiorstwa. Innowacyjność technologii w tym przypadku polega na wdrożeniu rozwiązań z branży zaawansowanych technologii, niewykorzystywanych do tej pory w przedsiębiorstwie (filtracji soków owocowych z części stałych oraz oczyszczanie zagęszczonych soków owocowych z bakterii Alicyclobacillus); 

Ponadto, zadania: Przebudowa (termomodernizacja) budynku Przetwórni, Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków – I etapRemont wraz z modernizacją budynku magazynu Przetwórni oraz Montaż paneli fotowoltaicznych – to zadania planowanej operacji, wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu i dotyczą działań wykazanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 05.10.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (ze zm.).

belka2